icon

Monument Fund S.A.

Adres siedziby:
ul. Zabłocie 25/5
30-701 Kraków
NIP: 6762515007
REGON: 36562193700000

Sąd Rejestrowy:  Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł, w całości wpłacony